Alternative content

Get Adobe Flash player


Anaç Sığır ve Manda Desteklemeleri

1-İşletmede 31.12.2009 tarih itibari ile en az beş (5) anac sığır bulunması. İşletmede farklı ırktan sığırlar olabilir.
2-Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar adına Birlik 1–31.12.2009 tarihine kadar dilekçe ile başvurmalı.
Belgeler


1- Merkez Birliğinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan örgütlerin başvuru dilekçesi.


Anaç Sığırlarda Aranacak Şartlar

1-Sığırlar Türkvet ve E-ıslah veri tabanına kayıtlı olmalıdırlar.
2-Sığırlar Kültür ırkı veya Kültür Melezi olmalı. Aynı ırk aranmaz.
3-Sığırlar 15 aydan önce tohumlanmamış olmalıdırlar.
4-Sığırlar01.10.2009 tarihinden önce işletme adına Türkvet veya E-ıslah veri tabanında kayıtlı olmalıdırlar.
5-Sığır mevcudu Türkvet ve E-ıslah veri tabanından. Irk ve Doğum tarihleri bilgileri E-ıslah veri tabanından alınır.
6-Soykütüğü farkından faydalanacaklar E-ıslahın soykütüğü bölümüne 01.10.2009 tarihinden önce kayıtlı olmalı ve 2009 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3 ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve döl kontrolü ile ilgili talimatlara uyulmalıdır.Bunlara uymayanlara soykütüğü farkı ödenmez.

Buzağı Desteklemeleri

Buzağı desteklemesi soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı annelerden suni tohumlama ile doğan buzağılara verilir.

Şartlar:
1-Kültür ırkı anaçlarda aynı ırk boğa ile tohumlanmış olmalıdır.( Yerli ve Melez sığırlarda aranmaz bu şart ) 2009 yılında doğmuş tüm buzağılara verilir.
2-Dişiler Brucella Genç S–19 aşısı ile aşılanmış olmalı ve Türkvet ve e-ıslah veri tabanına kayıtlı olmalıdır.
3-İşletmenin E-ıslaha kayıttan önce doğanlara ödeme yapılmaz.
4-İkiz, üçüzlere ayrı ödeme yapılır ödeme buzağı başına yılda bir kez yapılır.
5-Buzağının doğum bilgisi E-ıslahtan alınır. Destekleme buzağının doğduğu işletmeye verilir.
6-Suni tohumlama bilgisi E-ıslaha kayıtlı olmalıdır.
7–15 aylıktan küçük sığırlardan doğanlara ödeme yapılmaz.
8-Türkvet ve E-ıslah kayıt edilmeden ölenlere ödeme yapılmaz.

Buzağı Desteklemeleri İçin  Müracat

1-    Soykütüğünde kayıtlı olanlar adına Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
2-    Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar şahsen İl/İlçe Müdürlüklerine 31.12.2009 tarihine kadar dilekçe ile başvurmalıdırlar.İKİNCİ BÖLÜM
Anaç Sığır - Manda Yetiştiriciliği, Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı,
Damızlık Anaç Koyun- Keçi Yetiştiriciliği, Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği
ve Tiftik Üretiminin Arttırılması ile Çiğ Süt Desteklemeleri
 
    Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri
    MADDE 5 – (1) Anaç Sığır ve Manda desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
    a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;
    Kriterleri aşağıda belirlenen, 31/12/2009 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, tebliğde tanımlanan yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.
    b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
    1) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Üretici örgütleri, üyeleri adına 1/12/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
    2) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
    3) Müracaatında eksikleri veya yeterliliği olmayanlar yazılı olarak uyarılır ve üç gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.
    c) İstenecek belgeler;
    1) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiştirici örgütlerinin başvuru dilekçesi,
    2) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi,
    ç) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;
    1) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; sığırları, Türkvet ve E-Islah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına kayıtlı olmalıdır.
    2) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.
    3) Sığırlarda 15 aydan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.
    4) Desteklenecek mandalara, Tebliğin yayım tarihinden itibaren en az bir kez şap aşısı yaptırılmış ve Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
    5) Anaç sığırlar Türkvet ve/veya E-Islah kayıt sistemlerinde, anaç mandalar ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmede adına 1/10/2009 tarihinden önce kayıt edilmiş olmalıdır.
    6) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu Türkvet ve E-Islah, ırk ve doğum tarihi bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.
    7) Soykütüğü farkından faydalanacak üretici sığırlarını, E-Islah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2009 tarihinden önce kayıt ettirmiş olmalı ve 2009 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uyulmalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile 1/10/2009 tarihinden sonra soykütüğüne üye olanlara, soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
    d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
    1) Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Anaç sığır desteklemesinde yetiştiricilerin T.C. kimlik numarası ile Banka hesap numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
    2) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
    3) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtların 31/12/2009 tarihine kadar Türkvet ve E-Islah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.
    4) Anaç sığır desteklemesinde, E-Islah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2010 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar.
    e) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;
    1) Türkvet ve E-Islah veri tabanlarının 31/12/2009 tarihli verilerinden yararlanılarak, tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda TÜGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2010 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde beş gün süreyle askıya çıkarılır.
    2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-Islah’da eksik olan bilgilerin kaydedilmesi on iş günü içerisinde sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.
    3) İcmal-2’ ler, Türkvet ve E-Islah veri tabanlarının 31/12/2009 ve 15/2/2010 tarihli verileri esas alınarak on gün içerisinde TÜGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
    4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2010 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Aynı zamanda örgüt bazlı icmaller, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.
    f) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;
    1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2010 tarihinden itibaren beş gün süreyle askıya çıkarılır.
    2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2010 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
    3) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.
    4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2010 Şubat ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.
    g) Desteklemede kullanılacak dilekçe ve icmal örnekleri;
    Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.
    Buzağı desteklemesi
    MADDE 6 – (1) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara, destekleme ödemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;
    a) Buzağı Desteklemesinden yararlanacak olanlar;
    1) Bu destekleme E-Islah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan ve Türkvet’te de kayıtlı olan 2009 yılı doğumlu tüm buzağıları için ödenir.
    2) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
     3) İşletmenin E-Islah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.
    4) Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır.
    5) İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.
    6) Buzağının doğum bilgisi E-Islah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-Islahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.
    7) Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.
    8) On beş aylık yaştan (450 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalandırılmaz.
    9) Türkvet ve E-Islah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.
    10) Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
    b) Müracaat şekli, zamanı, yeri ve duyuru;
    Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
    c) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
    1) Müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
    2) İl/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin E-Islah ve Türkvet kayıt sistemlerine, yetiştiricilerin T.C. kimlik numarası ve Banka hesap numarasının ise e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.
    3) Destekleme için müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2010 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar.
    ç) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;
    1) 20/1/2010 tarihine kadar Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve İl/ilçe müdürlüklerince beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
    2) 15/2/2010 tarihli verilerden yararlanılarak 20/2/2010 tarihine kadar E-Islah’tan yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 15/3/2010 tarihine kadar TÜGEM’e gönderilir.
    3) 2010 Temmuz ayının ilk haftası tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiricileri için icmal-2 deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) TÜGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
    4) 1/8/2010 tarihli E-ıslah ve Türkvet kayıtlarından tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda icmal-4 TÜGEM tarafından hazırlanır ve 10/8/2010 tarihine kadar E-ıslah’tan yayınlanır. İcmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
    5) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-4’ler ile merkez ilçenin icmal-4’ü il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2010 Ağustos ayının sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.
    6) İcmaller, E-Islah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.
    d) Desteklemede kullanılacak dilekçe ve icmal örnekleri;
    Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.
Copyright © 2009 Uzay İnternet Çözümleri
Tüm Hakları Yalova İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Aittir.
Site Editörü : Üzeyir AYTEKİN